پلی اورتان چیست؟

پلی یورتان چیست؟

به دستهای از مواد شیمیایی اطلاق میشود که از واکنش پلی الها و ایزوسیاناتها بهعنوان مواد اصلی تشکیل دهنده ساخته میشوند.پلییورتانها را اولین بار اوتو بایر در سال 1937 در آلمان کشف کرد و بعد از آن این مواد با داشتن خواص ویژه پیشرفت بسیار زیادی را در انواع صنایع جهان داشتند. اولین پلییورتان، از واکنش دیایزوسیانات تولید شدند. آلیتانها ترکیباتی هستند که در ساختار آنها پیوند یورتانی وجود دارد. پلییورتان (PU) نام عمومی پلیمرهایی است که دارای پیوند یورتانی میباشند. پیوند یورتانی از طریق واکنش افزایشی بین یک گروه ایزوسیانات و یک ترکیب دارای هیدروژن فعال مثل گروه هیدروکسیل تشکیل شدهاست. گروههای ایزوسیانات به شدت واکنش پذیر بوده و به همین علت پیشرفت واکنش آنها نیاز به افزایش دما ندارد. پلییورتان ها در اشکال مختلف مانند: فراوردههای فوم، فیلم، الاستومرها، پودرها، مایعات و امولسیونها قابل تولید هستند.

 از اینجا میتوانید کاتالوگ محصوات پلی یورتان را دریافت نمایید.

      

 

دی ایزوسیانات

مایع قهوه ای رنگ ، دستهای از ترکیبات آلی با فرمول عمومی –N=C=O است.ترکیباتی که شامل دو گروه عاملی ایزوسیانات است،به دی ایزوسیانات معروف هستند.این مواد در واکنش با پلی ال ها دستهای از مواد پلیمری به نام پلی یورتان را می سازند

 

پلی ال

مایع تقریبا زرد رنگ ، گونهای از الکلها هستند که شامل چند گروه هیدروکسیل میباشد.این ترکیبات در شیمی پلیمر و علوم غذایی کاربرد دارد.مالتیتول، سوربیتول و اریتریتول از جمله این ترکیبات هستند.