پلی آمیدهای پایه آب

WATER BASED REACTIVE POLYMIDE

Droquamine 721
Amber Liquid 150 - 190 275 35000 - 45000 10 Max 50 ± 2
Droquamine 735
Amber Liquid 220 - 250 200 5000 - 15000 10 Max 50 ± 2