معرفی شرکت تیام صنایع

شرکت تیام صنایع با سابقه متجاوز از 25 سال در زمینه مواد شیمیایی صنعتی ، در خدمت صنایع وتولیدکنندگان کشور بوده است .این شرکت در سال 1373 تحت شماره 106335 در تهران ، به ثبت رسیده وبا توجه به گستردگی صنایع شیمیایی ، فعالیتهای اصلی خودرا ، بر روی صنایع رنگ ورزین وپوششهای صنعتی ، متمرکز کرده ودر حال حاضر یکی از پیشروان ومتخصصین داخلی در این زمینه ، است.

 

   


تحقیق و بررسی ، محصول یابی وانتخاب کالا در این شرکت ، بر اساس یک روش مدرن وتجارب تخصصی ، طی مراحل زیر انجام می شود:

  1. بررسی مواد اولیه مورد نیاز صنایع رنگ ورزین وپوششهای صنعتی
  2. جستجو وپیدا کردن با کیفیت ترین تولید کننده این مواد در کشورهای مختلف
  3. مذاکره با این تولیدکنندگان ، جهت اخذ مناسبترین قیمت
  4. انتخاب تولیدکننده مناسب وگفتگوی رودر رو وبازدید از خطوط تولیدآنها
  5. اقدام به واردات محدود وتوزیع بین تولیدکنندگان داخلی ، جهت تایید نهایی
  6. اقدام به واردات اصلی ونگهداری در انبارهای داخلی ، پس از تایید نهایی تولیدکننده

اعتقاد ما این است که ، تولیدکننده نباید سرمایه اش صرف واردات کالا شود واصولا همیشه خیالش از جهت تهیه مواد اولیه ، راحت باشد وبراین اساس ، همیشه این شعاررا مطرح کرده ایم که:

تولیدکننده محترم ، تهیه وانبار مواد اولیه مورد نیاز شما ، وظیفه ماست .